Проект BG16RFOP002-2.095

Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.095

На 26.04.2021 г. “ВОДОЛЕЙ 2018” ООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 473.21 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.