Проект BG16RFOP002-2.101-0460

Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.101-0460

На 09.07.2021 г. „ВОДОЛЕЙ 2018“ ООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 5971.17 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“.

Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-2.101-0460, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.