Проект BG16RFOP002-2.073

Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-2.073

Изпълняваният проект е сключен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с наименование на процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Специфичната цел на настоящата процедура е да се предотврати ликвидация на малките и микро предприятия и да се осигури стабилност на работните места. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа от Европейския съюз и предвиденото финансиране е в размер на 173 000 000 лв., от които 147 050 000 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 25 950 000 лв. национално съфинансиране. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е възможно да бъде увеличен.

Избухването на епидемията от коронавирус доведе до парализиране на бизнеса, от което се получи негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. „Водолей 2018“ ООД /гостилница „Гюрлата”, кв. Аспарухово/ също е засегнато от епидемията от коронавирус и оказаната по програмата финансова помощ ще позволи да се запазят работните места и да се компенсира намалението на приходите през периода на действие на проекта.

Оказаната по програмата помощ на „Водолей 2018“ ООД е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 27.07.2020 г. и приключва на 27.10.2020 г.

28.07.2020 г.